Promoting Educational Organisation through people

"To reinforce top and middle managers competencies of higher education institutions
by developing a human resource management and staff development strategy"

 

Social networks

T. Ryskulov NEU

L. Gumelyev Euroasian National University’s website

HR management in the higher education system: experience and prospects for
development social
http://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/37955/index.php?month=3&year=2017&bxajaxid=

T. Ryskulov NEU

M. Kozybayev North Kazakhstan State University

Conference in Kazakhstan “HR management in the higher education system: experience and prospects for development” http://www.nkzu.kz/news/view?id=3599&lang=r

T. Ryskulov NEU

International News Agency: INFORM.KZ
ALMATY KAZINFORM

Conference in Kazakhstan “HR management in the higher education system: experience and prospects for development” http://www.inform.kz/en/otdely-kadrov-dolzhny-stat-centrami-
upravleniya-razvitiem-lyudey-sh-tasbulatova-foto_a2823614

KU

linkedin post

Information Sharing Request

Narxoz University

Website of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Panel session "Innovations in the academic area as a factor in improving the quality of personnel", Session # 2 - "HR-management of HEIs: current state and ways of improvement"
https://edu.gov.kz/ru/news/press-anonsi/respublikanskoe-
avgustovskoe-pedagogicheskoe-soveshchanie-rabotnikov-obrazovaniya-respubliki-kazahstan

 

Project Presentation (final version)

View presentation PDF ENG version     PDF KZ version     PDF RU version